Egzekucja Świadczeń Przyznawanych Z Zakładowego Funduszu Świadczeń

art

Dodany: 2020-06-17 Kategoria: Inne

Egzekucja świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upełnomocnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących nauka księgowości ziór rozwiązań gierusz od czego zacząć różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zawiera FinPublUU szczegółowienia jej wytycznych zawarte zostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty ustawowe w przeważającym zakresie regulują reguły ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych oddziałach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki czyli deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące przychodów i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w zakresie faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki dodatkowo wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana katalog księgowa musi jednakże uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej zasady Przykładem jest m.in potrącanie przez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) jowialny z wyegzekwowanej kwoty opłaty (dochód jednostki budżetowej).