Zamówienia W It Wdrożenie I Serwis It – Jakim Sposobem Uniknąć

art

Dodany: 2020-06-24 Kategoria: Inne

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktykzarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca a kiedy Zamawiającykryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – innymi słowy tylko treść umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania ITsukcesywne odbiory a przyjmowanie końcowy wdrożenia ITstosowanie mechanizmów wczesnego reagowania – kiedy i w jaki sposób występować z wezwaniami roszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza? dotyczącymi należytego wykonania umowygwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzulOrzecznictwo trybunałów powszechnych dotyczące sporów IT:przykłady i rozpatrywanie rozstrzygnięć wydawanych w najczęstszych kwestiach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na gruncie spraw ITwarianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia:niewykonanie czyli nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy ITmożliwe działania Wykonawcy nakierowane do skłonienia Zamawiającego do współdziałaniamożliwe działania Zamawiającego zmierzające do należytego wykonywania umowy przez Wykonawcęopóźnienia w realizacji umów IT – jako zasadniczy element nienależytego uzyskiwania umowy – problemy z liczeniem terminówrola planów naprawczych harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowymożliwość przemiany realizacji umowy bez jej formalnego aneksowaniazastępcze wykonanie umowy w praktyce kontraktów ITkary umowne w kontraktach IT – najczęstsze problemy z ich naliczaniem również spory z tym związanezmiana umowy i harmonogramu bazowego a możliwość dochodzenia kar umownychroszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza?Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający:kiedy wypowiedzenie a kiedy odstąpienie do umowy?wezwanie do należytego wykonania umowy – czy zawsze konieczne przed odstąpieniem od umowy?możliwe do podjęcia działania zmniejszające ryzykowny krok sporu po odstąpieniu do umowyodstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe w umowach IT – rzeczowe różnice - które kiedy dodatkowo jakim sposobem stosować?odstąpienie i częściowe odstąpienie od umowy IT – skutki prawne dla Wykonawcy i Zamawiającegoodstąpienie od umowy a możliwość dochodzenia kar umownych – praktyka orzeczniczakorzystanie z elementów systemów i kontynuacja wdrożenia z innym dostawcą po odstąpieniu częściowym od umowy – przewodnie ryzykaroszczenia z umów IT – terminy przedawnień roszczeńroszczenia odszkodowawcze po odstąpieniu od umowy – czego i kiedy można dochodzićProceduralne metody rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT:mediacja – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna przykłady ugód zawieranych w sprawach ITarbitraż to znaczy proces przed sądami powszechnymi – korzyści i zagrożenia wyboru jednego ze sposobów dochodzenia praw w sporach ITpojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zadań powiązanych z ITprzedmiot i profil opinii biegłego informatyka w sprawach cywilnychznaczenie stosowanie standardów i dobrych praktyk na rzecz konkluzji opinii biegłego informatyka w sprawach o niewykonanie umówpojęcie dowodu elektronicznego i elementarne reguły jego zabezpieczania projekty informatyczne zalicza się do w największym stopniu ryzykownych, jeśli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu różnorodnych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do kresu odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, lub świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zadań połączonych z tego rodzaju projektem, a jakże wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te kwestie w kontrakcie. Szereg ryzyk połączonych z realizacją planów IT da się ograniczyć czyli wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, jakie zostaną przedstawione w toku I części artykuøu o zamówieniach niewykonanie lub nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy IT publicznych. W pewnych jednakże przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, innymi słowy nadal są zainteresowani dążeniem do realnego wykonania Umowy, oznacza to też chcą jej rozwiązania. Przy określaniu taktyki działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, jakim sposobem i skutków prawnych powiązanych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one drobiazgowo przedstawione w trakcie II i III części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć możliwość wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. warianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia: W ramach IV części artykuøu o zamówieniach publicznych zostaną dodatkowo przedstawione korzyści i niebezpieczeństwa związane z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym lub przed sądem powszechnym. Omówione zostanie dodatkowo najświeższe orzecznictwo w najczęstszych kwestiach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W kwestiach spornych obszaru IT szczególnego znaczenia rola ekspertów - informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, innymi słowy świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego zostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym rozpoznać rolę, jaką powinny wykonywać osoby posiadające „wiadomości specjalne” z zakresu IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, czyli świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i jakże – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo osobliwy przedmiot i zakres opinii biegłego w sprawach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają także dowody elektroniczne, a także wiedza o zabezpieczeniu śladów dowodowych.