Komercyjne Transfery Danych


Dokumentacja pokazuje krok po kroku, w jaki sposób wdrożyć w organizacji nowe regulacje w obszarze ochrony danych osobowych – wynikające z RODO. Zbiór zawiera przykładowe sprzęt (dokumenty), wskutek którym będzie to możliwe. Autorem artykule jest prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji zawodowo zajmujący się m.in. kontrolą i audytem w obszarze bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji także sporządzaniem opinii prawnych. Układ dokumentacji przewiduje podejmowanie działań w określonej kolejności tak, aby każde następne działanie wynikało z poprzedniego. Pierwszym działaniem, które wypada podjąć, wdrażając RODO, jest według autora audyt zgodności stanu faktycznego z RODO. Następnie: przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA) również inwentaryzacji zasobów biorących współpraca w procesach, przeprowadzenie analizy niebezpieczeństwa wobec zasobów biorących wkład w procesach i wdrożenie planu postępowania z ryzykiem, modelowanie procesów i zabezpieczeń, czego finałem jest przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych także przeszkolenie personelu z innowacyjnych procedur postępowania z danymi osobowymi. W dołączonym do książki suplemencie elektronicznym zamieszczono wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej, w tym:- politykę bezpieczeństwa,- rejestr czynności przetwarzania,- rejestr incydentów ochrony danych osobowych,- zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych, - arkusz DPIA (Data Protection Impact Analysis),- listę kontrolną zgodności z RODO, - arkusz inwentaryzacji zasobów,- arkusz analizy ryzyka,- umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,- upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,- klauzule zgody na przetwarzanie danych,- arkusz realizacji poszczególnych praw osoby, której dane dotyczą (m.in. prawa do bycia zapomnianym, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych). Plik suplementu można zainkasować przez net (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.