Elektronizacja Zamówień Publicznych Nowe Terminy Związania

art

Dodany: 2020-05-26 Kategoria: Prawo

Elektronizacja zamówień publicznych Nowe terminy związania ofertą i nowe Prawo zamówień publicznych - główne przemiany w Elektronizacja zamówień publicznych złożenie oferty zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy reguły efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Mnogość modyfikacji dotyczy tak jak artykułów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: określenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, określenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie śmiałych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców czyli też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek czyli częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, otóż do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Od wielu miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane Wpis na blogu o zamówieniach ma za ESPD - przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego zadanie przeprowadzić każdego z uczestników przez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy również kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program szkolenia ujmuje zagadnienia, jakie w szeregu przypadków stanowią temat dyskusji. Skoncentrujemy się na tych obszarach, które przysparzają szczególnie wiele problemów, budzą obiekcje interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, jakie w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i najczęściej popełnianych błędów pozwoli uniknąć problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, teraz do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych dodatkowo osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.